Firma KOSZTEX oferuje Państwu obsługę techniczną w budownictwie w zakresie przygotowania kosztorysów, przedmiarów, obmiarów, specyfikacji technicznych, analiz, weryfikacji dokumentów rozliczeniowych oraz nadzoru budowlanego, na etapie przygotowania
i realizacji inwestycji.

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe wykonawcze podczas prowadzenia robót budowlanych oraz prac na obiektach zabytkowych zapewni Państwu profesjonalne przygotowanie kalkulacji, rozliczenia i weryfikacji kosztów inwestycji.

W związku z bogatym doświadczeniem wykonawczym na obiektach zabytkowych oferujemy możliwość sporządzenia dokumentacji konserwatorskich powykonawczych.

Firma nasza współpracuje z wieloma pracowniami projektowymi regionu warmińsko - mazurskiego i pomorskiego w opracowywaniu dokumentacji kosztorysowych dla inwestorów państwowych i prywatnych.

Zachęcamy Inwestorów prywatnych do planowania i wyceny kosztorysowej budowy domu przed rozpoczęciem realizacji aby znać realną wartość w pertraktacjach z wykonawcami. Wiedza ta pozwoli Państwu wygospodarować wolne środki na etapie prac wykończeniowych
i da poczucie rozsądnie wydanych pieniędzy.
Image
Grantobiorca:
KOSZTEX Mariusz Ziółkowski Ul. Kłoczowskiego 14/3 82-300 Elbląg
Wartość grantu: 23 535,33 PLN

Projekt „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”
Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP